Γενικοί όροι συναλλαγών για δωρητές

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΗΤΕΣ

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της πλατφόρμας δωρεών δηλώνετε ως χρήστης (εφεξής «δωρητής») τη συμφωνία σας με τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συναλλαγών (εφεξής «ΓΟΣ»):

 

Άρθρο 1: Πεδίο ισχύος

α) Οι παρόντες ΓΟΣ εφαρμόζονται  για τη λήψη και την προώθηση των δωρεών του δωρητή προς την «Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο».

β) Οι παρόντες ΓΟΣ ισχύουν για όλες τις εφάπαξ ή πάγιες παροχές της πλατφόρμας δωρεών στο πλαίσιο της συνολικής συναλλακτικής δραστηριότητας και ανεξάρτητα από τον νομικό χαρακτηρισμό των επιμέρους συμβάσεων. Ισχύουν επίσης για κάθε μελλοντική συμβατική σχέση χωρίς να απαιτείται η εκ νέου ρητή συμπερίληψή τους σε αυτήν. Όλοι οι ΓΟΣ θεωρούνται ότι γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί από τον δωρητή το αργότερο με την πρώτη ολοκληρωμένη χρήση της πλατφόρμας δωρεών.

γ) Οι παρόντες ΓΟΣ καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση ή συμπλήρωσή τους αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους και θεωρούνται ως οι μοναδικοί ισχύοντες όροι για τη χρήση της πλατφόρμας δωρεών. Ο πάροχος της πλατφόρμας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους ΓΟΣ οποτεδήποτε και κατ’ απόλυτη κρίση του χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, ιδίως δε να τους προσαρμόζει στο ισχύον δίκαιο ή στα τεχνολογικά δεδομένα, η δε ανάρτηση στον παρόντα ιστότοπο των κωδικοποιημένων ΓΟΣ με τη συμπερίληψη των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων θεωρείται επαρκής ενημέρωση του δωρητή.

 

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

α) Η πλατφόρμα δωρεών χρησιμοποιείται από την «Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο» και οι δωρεές που πραγματοποιούνται μέσω αυτής προορίζονται αποκλειστικά για το φιλανθρωπικό, κοινωνικό, ποιμαντικό και εν γένει έργο της.

β) Η χρήση της πλατφόρμας παρέχεται δωρεάν. Τυχόν χρεώσεις της τράπεζας του δωρητή βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν και δεν αφαιρούνται από το δηλούμενο προς δωρεά ποσό.

 

Άρθρο 3: Προστασία προσωπικών δεδομένων του δωρητή

Η πλατφόρμα δωρεών χρησιμοποιεί κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security). Τα στοιχεία των δωρητών αποθηκεύονται στην πλατφόρμα μόνο για σύντομο διάστημα αποκλειστικά για λόγους ορθής και ασφαλούς καταχώρησης της δωρεάς και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Τα προσωπικά και φορολογικά δεδομένα του δωρητή χρησιμοποιούνται επιπλέον για την έκδοση του φορολογικού παραστατικού που αντιστοιχεί στη δωρεά του. Σε περίπτωση δήλωσης εκ μέρους του δωρητή ψευδών, ανακριβών, λανθασμένων, ελλιπών ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων, ο πάροχος της πλατφόρμας διατηρεί το δικαίωμα αποθήκευσης των στοιχείων αυτών με σκοπό τη διόρθωση τεχνικών προβλημάτων ή και τη διεκδίκηση τυχόν αξιώσεών του κατά του δωρητή. Με τη χρήση της πλατφόρμας δωρεών ο δωρητής θεωρείται ότι αποδέχεται τον παραπάνω όρο για την αποθήκευση και χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

 

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις του δωρητή

α) Με τη χρήση της πλατφόρμας δωρεών ο δωρητής δηλώνει υπεύθυνα και ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά στοιχεία που θα εισάγει (εφεξής «στοιχεία εγγραφής») είναι αληθινά, ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα και εισάγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της φόρμας δήλωσης. Σε περίπτωση εισαγωγής ψευδών, ανακριβών, λανθασμένων, ελλιπών ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων εγγραφής, ο πάροχος της πλατφόρμας διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του δωρητή από τις υπηρεσίες της πλατφόρμας επιφυλασσόμενος για κάθε νόμιμο δικαίωμά του κατά περίπτωση.

β) Ο δωρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την εκ μέρους του τήρηση των ισχυουσών διατάξεων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίες σχετικά με τις δωρεές και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Υποχρεούται επίσης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα στοιχεία της πλατφόρμας με σύννομο τρόπο, ώστε να μην διευκολύνει ή καθιστά δυνατή οποιαδήποτε παράνομη χρήση της πλατφόρμας.

 

Άρθρο 5: Πολιτική ακύρωσης, επιστροφών και υπαναχώρησης

α) Ο δωρητής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη δωρεά που καταχώρησε στην πλατφόρμα έως και δεκατέσσερεις (14) μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς. Ως έναρξη της προθεσμίας θεωρείται η επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την καταχώρηση των στοιχείων εγγραφής και του ποσού στην πλατφόρμα. Η υπαναχώρηση γίνεται με έγγραφη γνωστοποίηση του δωρητή προς τον πάροχο, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά αν ο δωρητής ανακαλεί τη χρηματική δωρεά εν όλω ή εν μέρει.

β) Σε περίπτωση υπαναχώρησης ο πάροχος της πλατφόρμας επιστρέφει το ποσό που ζητείται από τον δωρητή αφότου προηγουμένως αφαιρέσει από αυτό κάθε δαπάνη και λειτουργικό κόστος που προκαλεί σε αυτόν η υπαναχώρηση του δωρητή. Ο πάροχος διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή δωρεάς από την οποία δηλώθηκε υπαναχώρηση, εφόσον η επιστροφή του ποσού καθίσταται οικονομικά ασύμφορη και ζημιογόνος για τον ίδιο.

γ) Το φορολογικό παραστατικό που έχει εκδοθεί για την ανακαλούμενη δωρεά δεν χρησιμοποιείται από τον δωρητή αλλά επιστρέφεται στον πάροχο με μέριμνα και δαπάνες του δωρητή, ο δε πάροχος υποχρεούται να το ακυρώσει.

 

Άρθρο 6: Ευθύνη παρόχου

α) Ο πάροχος τηρεί την πλατφόρμα και όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια και σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες πρακτικές της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η διάθεση της πλατφόρμας από τον πάροχο δεν συνιστά εγγύηση ή υποχρέωσή του για διαρκή και αδιάκοπη προσβασιμότητα στην πλατφόρμα, ο δε πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα ή διακοπές που οφείλονται σε βλάβη του δικτύου  πρόσβασης στο διαδίκτυο.

β) Ο πάροχος ευθύνεται μόνον σε περίπτωση ζημίας του δωρητή που προκλήθηκε αποδεδειγμένα από δόλο ή δολιότητα των ορισθέντων από αυτόν χειριστών της πλατφόρμας.

 

Άρθρο 7: Τελικές διατάξεις

α) Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με την παρούσα πλατφόρμα οι χρήστες απευθύνονται στη διεύθυνση info@e-logia.gr.

β) Σε περίπτωση που μεμονωμένοι όροι των παρόντων ΓΟΣ ήθελαν θεωρηθεί ολικώς ή μερικώς άκυροι ή ακυρώσιμοι, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, αλλά αντίθετα εφαρμόζεται αντί του άκυρου όρου η εκάστοτε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση τυχόν μη πλήρους κάλυψης των πραγματικών περιστατικών από τους παρόντες ΓΟΣ.

γ) Για κάθε διαφωνία που τυχόν θα προκύψει από τη χρήση της πλατφόρμας και τους παρόντες ΓΟΣ εφαρμοστέο ορίζεται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.